Khảo nghiệm sản phẩm trên cây Chè

Trung tuần tháng 11/2021, Điền Xanh đã khởi động dự án Khảo nghiệm sản phẩm Điền Xanh trên cây chè. Dự án có quy mô 1.000m2, dự kiến khảo nghiệm trong vòng 45 ngày và được thực hiện tại Tu viện Bát Nhã (Đam Bri, Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Mục đích khảo nghiệm nhằm tết kiệm 40% lượng NPK (16-16-8) + Ure khi sử dụng với sản phẩm của Điền Xanh.

Phân NKP sẽ được bón 2 đợt, Ure sẽ được bón 1 đợt. Điền Xanh sẽ dùng các sản phẩm Humic bột 1kg, Gibe 15g, 30-10-10 50g, Amino 25g, Mg-Cu trong 3 giai đoạn khác nhau. Mỗi đợt cách nhau 15 ngày.